Kreidler: Obama's health extension won't apply to Washington